Społeczność

Logowanie


UMOWA LICENCYJNA - LinkSystem Stealth Drukuj Email
Poniedziałek, 06. Lipiec 2009 18:04
§1


W rozumieniu niniejszej umowy:
1.Program - oznacza oprogramowanie LinkSystem Stealth, z wyłączeniem Bibliotek, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83), służące do promocji stron internetowych,
2.Aktualizacje - oznacza kolejne wersje Programu, które Licencjodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Licencjobiorcom, po uiszczeniu opłaty określonej w każdorazowym cenniku Licencjodawcy,
3.LinkSystem Stealth - oznacza: Program wspomagający promocję stron internetowych w popularnych wyszukiwarkach internetowych,
4.Dokumentacja - oznacza dokumentację oprogramowania wraz z instrukcją instalacji i obsługi programu, udostępnianą przez Licencjodawcę w postaci elektronicznej na stronie internetowej www.linksystem.org,
5.Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu,
6.Domena internetowa ? element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń lub usług (takich jak usługa WWW) w Internecie.
7.Własny serwis internetowy - serwis internetowy umieszczony pod domeną internetową, do której używania Licencjobiorca ma wyłączne prawo, zarejestrowaną na jego nazwisko lub nazwę firmy.
8.Subskrypcja - uprawnienie do Aktualizacji Programu.

 

§2

 

1.Licencjodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.Licencjodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystywane w Programie używane są zgodnie z ich licencją, a Licencjodawca ma prawo do ich używania i sprzedaży licencji Programu wykorzystującego Biblioteki.

 

§3

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie licencji (sprzedaż praw) do używania programu na dowolnej liczbie własnych serwisów internetowych.
2.Licencja jest niewyłączna.
3.Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
4.Cena, którą Licencjobiorca zobowiązany jest uiścić w zamian za udzielenie Licencji, a także sposób płatności, określone są w cenniku na stronie: www.linksystem.org.

 

§4

 

1.Licencja obejmuje także Subskrypcję Programu przez rok od daty zakupu Programu.
2.Licencjobiorca może przedłużyć Subskrypcję o kolejny rok lub nabyć ją ponownie w razie jej uprzedniego wygaśnięcia, po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku oprogramowania Licencjodawcy.
3.Licencjodawca może w dowolnym momencie zaprzestać sprzedaży kolejnych Subskrypcji.
4.Licencjodawca może odmówić sprzedaży Subskrypcji Licencjobiorcy.
5.Cennik oprogramowania, formularze rejestracji i formularze zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.linksystem.org.

 

§5

 

1.Prawa autorskie do Programu, które przysługują RQ, obejmują cały kod Programu, zastosowane rozwiązania technologiczne, wszystkie opisy Programu, strukturę katalogów, wszystkie struktury danych.
2.Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie jest zabronione. W szczególności zabronione jest tworzenie kopii Programu i udostępnianie ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.
3.Licencjobiorca może używać Programu na więcej niż jednym stanowisku komputerowym lub przenosić go z jednego stanowiska na inne.

 

§6

 1.Licencja obejmuje:
zgodne z Dokumentacją prawo do korzystania z programu wyłącznie na własny użytek Licencjobiorcy,
prawo do sporządzania dowolnej ilości kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych, z zastrzeżeniem postanowienia §5 ust. 2, na dowolnym nośniku danych,
2.Licencja nie obejmuje odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania kopii Programu osobie trzeciej.
3.Licencjobiorca nie może przenieść praw wynikające z licencji na inną osobę.

 

§7

 

1.Licencjobiorcy nie wolno udostępniać osobom trzecim danych konta użytkownika podanych w czasie rejestracji na stronie www.linksystem.org.
2.Licencjobiorca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych konta użytkownika podanych w czasie rejestracji na stronie www.linksystem.org.

 

§8

 

1.Kod programu nie jest publicznie jawny. Licencjodawca udostępnia wybraną przez siebie część kodu źródłowego Programu w postaci niezakodowanej.
2.Licencjobiorca nie może upubliczniać kodu Programu w całości lub fragmentach w żadnej formie.
3.Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych w wyniku upublicznienia kodu, jeśli Licencjobiorca przyczynił się do jego upublicznienia.
4.W razie zmodyfikowania kodu Programu przez Licencjobiorcę, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Programu, a Licencjobiorca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.

 

§9

 

1.Licencjodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Programu, na okres 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa do dokonania Aktualizacji przez Licencjobiorcę, pod warunkiem, że jest on używany zgodnie z Dokumentacją.

 

§10

 

1.Licencjodawca zobowiązuje się do usuwania wad Programu, zgodnie z §9. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Licencjodawca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez Licencjobiorcę za ostatnią Subskrypcję. W takim wypadku Licencjodawca ma prawo do odzyskania kopii Programu wraz z Dokumentacją.

§11

 

1.Jeżeli kopia Programu, dostarczona Licencjobiorcy jest wadliwa, Licencjodawca zobowiązany jest wydać nowy egzemplarz Programu.
2.Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Programu, korzyści utracone związane z użytkowaniem Programu lub użytkowanie Programu niezgodne z przepisami prawa i jego przeznaczeniem, z wyjątkiem:
szkód wynikających z winy umyślnej Licencjodawcy lub;
szkód wynikających z rażącego niedbalstwa Licencjodawcy.

§12

 

Licencjodawca nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji Programu poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

§13

 

W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Licencjobiorcy z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Licencjodawcę, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia dowiedzenia autorstwa Programu i obrony swych praw przez Licencjodawcę.

§14

 

1.W razie działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości:
10.000 (słownie dziesięciu tysięcy) złotych.
1.000 zł (słownie: tysiąca) złotych w przypadku mniejszej wagi.
2.Licencjodawca może jednak dochodzić naprawienia szkody, wynikłej z działania Licencjobiorcy, w razie gdyby jej wysokość przekraczała wartość wskazaną w ustępie poprzednim.

 

§15

 

1.Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się z przyczyn niezależnych od Licencjodawcy nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia umowy będą nadal ważne, a Strony zobowiązują się do takiego ułożenia swoich spraw i wspólnych interesów, aby cele określone w niniejszej umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.

§16

 

1.Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej umowy przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
2.W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.